กติกาการสมัคร

 • ผู้จัดอาจปฏิเสธไม่รับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครสำหรับผู้สมัครที่ไม่ยอมรับข้อตกลงของงานและกติกาการแข่งขัน โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร
 • ข้อกำหนดเงื่อนไขและกติการของกิจกรรมงานวิ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เป็นสิทธิ์ของผู้จัด
 • ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกคนยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไขและกติการการลงทะเบียนสมัครของผู้จัดงาน
 • ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความจริงและถูกต้องในใบสมัคร ห้ามใช้ข้อมูลเท็จหรือปลอมแปลงเอกสาร
 • ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องชำระค่าสมัครภายใน 48 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ส่งใบลงทะเบียน
 • ห้ามผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ส่งมอบให้ ส่งต่อ หรือ จำหน่าย ให้แก่บุคคลอื่น
 • ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลหลังจากส่งส่งใบลงทะเบียนแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้เรียบร้อยก่อนส่งใบลงทะเบียน
 • ผู้จัดอาจปฎิเสธ ไม่รับเปลี่ยนแปลงการสมัคร
 • ระบบปฏิบัติการต่างๆ ของอุปกรณ์บางประเภท อาจทำให้การสมัครผิดพลาดได้ ผู้จัดไม่สามารถรับผิดชอบการทำงานสำหรับทุกอุปกรณ์ได้
 • ผู้จัดไม่รับผิดชอบกรณีที่อีเมลหรือเบอร์โทรผิด หรือผู้สมัครไม่ได้รับอีเมล ผู้สมัครมีหน้าที่เข้าตรวจสอบอีเมลหรือเว็บไซต์ด้วยตนเอง
 • ผู้จัดไม่สามารถรับผิดชอบต่อการล่าช้าอันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันอาจเกิดขึ้น
 • ผู้จัดอาจไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะหรือผลการสมัครได้เป็นรายคน เนื่องจากผู้สมัครมีจำนวนมาก
 • ผู้จัดไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ

กติกาของงาน

 • กติกาของงานสอดคล้องกับกฎหมาย
 • นอกจากกติกาของงานแล้ว ยังประกอบด้วย กติกาการแข่งขัน กติกาการรับรางวัล และกติกาการสมัคร
 • ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกคนยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไขและกติการการลงทะเบียนสมัครของผู้จัดงาน
 • ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้ ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน) การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้
 • นักกีฬาควรมาถึงบริเวณงานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนปล่อยตัว สำหรับการแข่งขันในแต่ละระยะทาง
 • เพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของการจัดงาน ผู้จัดจะจัดให้มีการจัดการและกฎระเบียบที่เหมาะสมในบริเวณจัดการแข่งขัน
 • ขอให้นักวิ่งปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดและกรรมการ มิฉะนั้น อาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ร่วมการแข่งขัน
 • นักวิ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบประกาศต่างๆ จากทางผู้จัดทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน
 • ผู้จัดคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร และจะจัดการข้อมูลโดยคำนึงถึงประเด็นนี้
 • ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขัน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด และอาจถูกนำเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น นักกีฬาสามารถนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของตนเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผู้จัดไม่อนุญาตให้นำภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของงาน และการแข่งขันไปใช้ในทางพาณิชย์
 • ในกรณีหากมีฝนตก หรือ ภัยธรรมชาติ ทางผู้จัดงานอาจมีสถานที่เพื่อหลบฝนไม่เพียงพอ สำหรับผู้มาร่วมงานทั้งหมด
 • การจัดงานในครั้งนี้ไม่สามารถปิดถนนได้ 100% นักวิ่งต้องระวังตนเองและเชื่อฟังกรรมการสนามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของตัวนักวิ่งเอง

กติกาการแข่งขัน

1.การแบ่งกลุ่มอายุ คำนวณโดยนำปีจัดงานลบด้วยปีเกิด (เช่น Photak 2023 และเกิดปี 2000 ให้นำ 2023 – 2000 = 23ปี )

2. ไม่อนุญาติให้พับ ม้วน สวมเสื้อ หรืออุปกรณ์ปิดทับเบอร์วิ่ง (บิบ) หรือที่ด้านหลัง นักวิ่งจะต้องติดเอบอร์วิ่ง (บิบ) ที่ด้านหน้าสามารถเห็นได้ชัดเจนให้เรียบร้อยตั้งแต่ก่อนเข้าพื้นที่ปล่อยตัว และตลอดการแข่งขัน หากตรวจพบทีมงานมีสิทธิ์ไม่ให้เข้าพื้นที่ปล่อยตัว และ/หรือถูกพิจารณาตัดสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขัน

3. กรณีผลการแข่งขันไม่สมบูรณ์ หรือมีการประท้วงผลการแข่งขัน ทีมงานขอสงวนสิทะฺ์ในการตรวจสอบ/แก้ไขผลการแข่งขัน หากตรวจสอบพบว่ามีการติดเบอร์วิ่ง (บิบ) ไม่ถูกต้อง

4. อุปกรณ์บังคับอื่นๆ เช่น ริสท์แบนด์ที่ได้รับในวันรับเสื้อ และเบอร์วิ่งจะต้องสวมตลอดจนจบการแข่งขัน

5.การปล่อยตัว จะปล่อยตัวตรงเวลาตามที่ประกาศไว้ แต่หากมีกรณีด้านความปลอดภัยในเส้นทางวิ่งที่อาจทำให้มีการปล่อยตัวล่าช้าประการใด เวลาคัดออฟจะนับจากวินาทีที่เริ่มปล่อยตัว

6.ผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนตัวผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

7.ห้ามส่งมอบบิบให้ผู้อื่น และ/หรือ รับบิบจากผู้อื่นมาวิ่งแทน, ฝากบิบไปกับนักวิ่งท่านอื่น, ติดบิบมากกว่า 1 ใบ ไม่ว่าจะติดชิพ หรือ นำชิพออกก็ตาม ทั้งนี้หมายรวมถึง เปลี่ยนตัวผู้วิ่งระหว่างเดินทาง แอบออกตัวระหว่างเส้นทาง แอบอ้างเป็นนักวิ่ง ของงานโดยไม่มีหลักฐานการสมัครที่ถูกต้อง หากตรวจพบไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางผู้จัดมีสิทธิ์ในการแจ้งการกระทําท่าผิดดังกล่าว และผู้กระทําผิดจะถูกปรับผลการแข่งขัน เป็น Disqualify (DQ), ของพินิชเชอร์, รางวัล(ถ้าติดรางวัล), ถูกตัดสิทธิ์

8. ห้ามปลอมแปลง คัดลอก ท่าช้าเอกสาร หรือ หลักฐานการสมัครเพื่อแอบอ้างเอาบิบมาเป็นของตน และ/หรือสิ่งอันเป็นการแสดง ตัวตนนักวิ่ง เช่น บิบ ริสท์แบนด์ขึ้นเอง หากตรวจพบว่ามีการกระทำผิดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางผู้จัดมีสิทธิ์ในการแจ้งการกระทำ ผิดดังกล่าว ผู้กระทำผิดจะถูกปรับ ผลการแข่งขันเป็น Disqualify (DO), ยึดของพินิชเชอร์, รางวัล(ถ้าติดรางวัล)

9. ไม่อนุญาตให้นักวิ่งไม่ติดเบอร์วิ่ง (บิบ) เข้าสู่บริเวณบล็อกสตาร์ก และเข้ามาวิ่ง ตลอดเส้นทาง การมาวิ่งในระหว่างเส้นทางโดยไม่ได้ท่าการสมัครเข้าร่วมงาน เป็นการกระทําที่ผิดกติกาของงาน สร้างความเสี่ยง คือทีมแพทย์สนาม ต่อเพื่อนนักวิ่ง และต่อทีมอาสาสมัครต่างๆ ตลอดเส้นทางที่วิ่งผ่าน หากตรวจพบว่ามีการกระทําผิดจะถูกตัดสิทธิ์

10. ทีมงานสงวนสิทธิ์สิ่งของใดๆ ที่ถือว่าเป็นอันตราย หรือไม่เหมาะสม จะถูกยึดและ/หรือถูกพิจารณาตัดสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในเส้นทาง ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ล้อต้องห้าม เช่น รถเข็นเด็ก, สเก็ตบอร์ด, โรลเลอร์เบลด handcycles, baby joggers และสื่อของต้องห้ามเพิ่มเติมในเส้นทางอื่นๆ เช่น สัตว์เลี้ยง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารผิดกฏหมาย, อาวุธ, เครื่องบิน และโดรนที่ควบคุมจากระยะไกล เป็นต้น

รางวัลร Overall ใช้ Gun Time Race ในการตัดสิน

รางวัลรุ่นอายุ, Top50 และ Top30 ใช้ Chip Time ในการตัดสิน

นักวิ่งลุ้นรางวัล กรุณาพกบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต ตัวจริง เพื่อแสดงตนในการรับรางวัล

11. เงินรางวัล และถ้วยรางวัล จะมอบให้กับนักวิ่งที่สมัครเข้ามาถูกต้องตามกติกา และติดเบอร์วิ่ง(บิบ) ที่ด้านหน้า และสามารถเห็น ได้ชัดเจน พร้อมทั้งผ่านจุดเช็คพ้อยท์ (Check Point) ครบถ้วน โดยชื่อ นามสกุล รุ่นอายุ และเพศ จะต้องตรงกับชื่อของผู้สมัครตามเอกสารตัวจริงที่ใช้ในการยืนยันตนเองเท่านั้น

12. ทางทีมจัดงานขอสงวนสิทธิ์งดมอบเงินรางวัล ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และอื่นๆ ในกรณีที่ตรวจพบว่าชื่อนักวิ่งและเบอร์วิ่งที่ติดไม่ใช่คนเดียวกัน

13. หากนักวิ่งคนใดถูกปรับ DQ จะส่งผลให้นักวิ่งคนนั้นไม่สามารถรับรางวัลใดๆ จากการแข่งขันได้ เงินรางวัล ถ้วยรางวัล และสถิติที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันนี้จะถือเป็นโมฆะ

14. จุดเช็คพอยท์ (Check Point) นักวิ่งต้องวิ่งผ่านครบทุกเช็คพ้อยท์ที่วางไว้ตลอดเส้นทาง กรณีที่ไม่ผ่านอันใดอันหนึ่ง ผลการแข่งขันจะขึ้นเป็น DNF

15. DNF (Do Not Finish) คือ นักวิ่งวิ่งไม่ครบเส้นทาง และจะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน

16. Gun Time คือ เวลาแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยถือว่าทุกคนออกตัวพร้อมกัน ณ วินาทีที่สัญญาณปล่อยตัวเริ่มขึ้น

17. Chip Time คือ เวลาส่วนบุคคล โดยจะเริ่มจับเวลาเมื่อนักวิ่งผ่านจุดสตาร์ทจริง จนเข้าเส้นชัย

กติกาการรับรางวัล

 • นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกคน จะต้องติดต่อที่จุดรับรางวัล ภายใน 30 นาทีหลังเข้าเส้นชัย หากเกินกว่าเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การรับรางวัล
 • นักวิ่งจะต้องแสดงตน ด้วยเอกสารตัวจริงเท่านั้น เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ พาสปอร์ต หรือหลักฐานที่ออกจากทางราชการที่มีรูปถ่าย
 • นักวิ่งที่ได้รับรางวัลจะเป็นสัญชาติใดก็ได้
 • นักวิ่งที่ได้รางวัล Overall ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลในรุ่นกลุ่มอายุ
 • นักวิ่งต้องติดเบอร์วิ่ง ที่ด้านหน้า และสามารถเห็นได้ชัดเจน พร้อมทั้งผ่านจุดเช็คพ้อยท์ครบถ้วน
 • ผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ในกรณีทุจริต 1.นักวิ่งที่ได้รับรางวัล มีข้อมูลในระบบ ซึ่งไม่ตรงกับเอกสารแสดงตัวตน (ชื่อ นามสกุล เพศ และวันเดือนปีเกิด) 2.ในกรณีที่ไม่สามารถมองเห็นเบอร์วิ่ง ของนักวิ่งเนื่องจากสาเหตุใดๆก็ตาม 3.การติดเบอร์วิ่ง ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภทใด หรือกลุ่มอายุใด

กติกาการจับเวลา

 • 1. Gun Time คือ Gun Time แบบเดิม นักวิ่งทุกคน Gun Time Race จะเริ่มเดิน สำหรับ มาราธอนเวลา 04.30 น. ฮาล์ฟมาราธอน 05.30 น. และ มินิมาราธอน 06.00 น.
 • ใช้ Gun Time Race ในการตัดสินผู้ชนะ Overall ได้รับรางวัลตามลำดับการเข้าเส้นชัย
 • 2. Chip Time คือเวลานับตั้งแต่นักวิ่งแต่ละคนผ่านจุดสตาร์ท และเข้าเส้นชัย
 • ใช้ Chip Time ในการแจกรางวัล Top 50 , Top 30 และ รางวัลกลุ่มอายุ