กติกาการสมัคร

 • ผู้จัดอาจปฏิเสธไม่รับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครสำหรับผู้สมัครที่ไม่ยอมรับข้อตกลงของงานและกติกาการแข่งขัน โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร
 • ข้อกำหนดเงื่อนไขและกติการของกิจกรรมงานวิ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เป็นสิทธิ์ของผู้จัด
 • ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกคนยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไขและกติการการลงทะเบียนสมัครของผู้จัดงาน
 • ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความจริงและถูกต้องในใบสมัคร ห้ามใช้ข้อมูลเท็จหรือปลอมแปลงเอกสาร
 • ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องชำระค่าสมัครภายใน 48 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ส่งใบลงทะเบียน
 • ห้ามผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ส่งมอบให้ ส่งต่อ หรือ จำหน่าย ให้แก่บุคคลอื่น
 • ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลหลังจากส่งส่งใบลงทะเบียนแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้เรียบร้อยก่อนส่งใบลงทะเบียน
 • ผู้จัดอาจปฎิเสธ ไม่รับเปลี่ยนแปลงการสมัคร
 • ระบบปฏิบัติการต่างๆ ของอุปกรณ์บางประเภท อาจทำให้การสมัครผิดพลาดได้ ผู้จัดไม่สามารถรับผิดชอบการทำงานสำหรับทุกอุปกรณ์ได้
 • ผู้จัดไม่รับผิดชอบกรณีที่อีเมลหรือเบอร์โทรผิด หรือผู้สมัครไม่ได้รับอีเมล ผู้สมัครมีหน้าที่เข้าตรวจสอบอีเมลหรือเว็บไซต์ด้วยตนเอง
 • ผู้จัดไม่สามารถรับผิดชอบต่อการล่าช้าอันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันอาจเกิดขึ้น
 • ผู้จัดอาจไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะหรือผลการสมัครได้เป็นรายคน เนื่องจากผู้สมัครมีจำนวนมาก
 • ผู้จัดไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ

กติกาของาน

 • กติกาของงานสอดคล้องกับกฎหมาย
 • นอกจากกติกาของงานแล้ว ยังประกอบด้วย กติกาการแข่งขัน กติกาการรับรางวัล และกติกาการสมัคร
 • ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกคนยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไขและกติการการลงทะเบียนสมัครของผู้จัดงาน
 • ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้ ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน) การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้
 • นักกีฬาควรมาถึงบริเวณงานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนปล่อยตัว สำหรับการแข่งขันในแต่ละระยะทาง
 • เพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของการจัดงาน ผู้จัดจะจัดให้มีการจัดการและกฎระเบียบที่เหมาะสมในบริเวณจัดการแข่งขัน
 • ขอให้นักวิ่งปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดและกรรมการ มิฉะนั้น อาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ร่วมการแข่งขัน
 • นักวิ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบประกาศต่างๆ จากทางผู้จัดทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน
 • ผู้จัดคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร และจะจัดการข้อมูลโดยคำนึงถึงประเด็นนี้
 • ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขัน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด และอาจถูกนำเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น นักกีฬาสามารถนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของตนเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผู้จัดไม่อนุญาตให้นำภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของงาน และการแข่งขันไปใช้ในทางพาณิชย์
 • ในกรณีหากมีฝนตก หรือ ภัยธรรมชาติ ทางผู้จัดงานอาจมีสถานที่เพื่อหลบฝนไม่เพียงพอ สำหรับผู้มาร่วมงานทั้งหมด
 • การจัดงานในครั้งนี้ไม่สามารถปิดถนนได้ 100% นักวิ่งต้องระวังตนเองและเชื่อฟังกรรมการสนามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของตัวนักวิ่งเอง

กติกาการรับรางวัล

เร็วๆนี้