AGE GROUP

กลุ่มอายุแข่งขัน


FULL MARATHON 42.195KM

ชาย / Male18-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980+
หญิง / Female18-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980+
ไม่อนุญาตให้นักวิ่งที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ลงแข่งขัน

HALF MARATHON 21.1KM

ชาย / Male16-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980+
หญิง / Female16-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980+
ไม่อนุญาตให้นักวิ่งที่อายุต่ำกว่า 16 ปี ลงแข่งขัน

MINI MARATHON 10KM

ชาย / MaleU1213-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980+
หญิง / FemaleU1213-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980+