รายละเอียดการแข่งขัน

ประกาศ


วัตถุประสงค์


กำหนดการ & Cut off


สมัคร & ค่าสมัคร


ประเภทกลุ่มอายุ & รางวัล


ของที่ระลึก


เส้นทางวิ่งกติกาทั้งหมด

กติกาของงานซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับและปฏิบัติตาม มีดังนี้:

 1. กติกาของงานสอดคล้องกับกฎหมาย
 2. นอกจากกติกาของงานแล้ว ยังประกอบด้วยกติกาการแข่งขัน กติกาในการรับรางวัล และกติกาในการสมัคร
 3. ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้ ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน) การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้
 4. ผู้แข่งขันควรมาถึงบริเวณงานอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนปล่อยตัว สำหรับการแข่งขันในแต่ละระยะ
 5. เพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของการจัดงาน ผู้จัดจะจัดให้มีการจัดการและกฎระเบียบที่เหมาะสมในบริเวณจัดการแข่งขัน
 6. ขอให้นักวิ่งปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดและกรรมการ มิฉะนั้น อาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ร่วมการแข่งขัน
 7. นักวิ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบประกาศต่างๆ จากทางผู้จัดทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน
 8. ผู้จัดคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร และจะจัดการข้อมูลโดยคำนึงถึงประเด็นนี้
 9. ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขัน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด และอาจถูกนำเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น นักกีฬาสามารถนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของตนเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต    ผู้จัดไม่อนุญาตให้นำภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของงานและการแข่งขันไปใช้ในทางพาณิชย์
 10. การจัดงานในครั้งนี้ไม่สามารถปิดถนนได้ 100% นักวิ่งต้องระวังตนเองและเชื่อฟังกรรมการสนามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของตัวนักวิ่งเอง
 1. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นการยืนยันว่าผู้ร่วมเข้าแข่งขันยอมรับกฎและกติกาการแข่งขันที่เกี่ยวข้องทั้งของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (IAAF) ถือการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
 2. ผู้จัดไม่อนุญาตให้ผู้แข่งขัน เดิน-วิ่งในสนามแข่งโดยละเมิดกติกาและคำสั่งต่างๆ ในกรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่ปฏิบัติตาม ผู้จัดอาจไม่อนุญาตให้ร่วมงาน หรือเข้าร่วมงาน หรือตัดสิทธิ์แข่งขัน
 3. ต้องมาถึงจุดปล่อยตัวก่อนเวลาปล่อยตัวตามประเภทระยะทางที่สมัคร
 4. ต้องเริ่มเดิน-วิ่งไปพร้อมกับกลุ่มปล่อยตัว การเริ่มเดิน-วิ่งจากจุดสตาร์ทหลังปล่อยตัวเกิน 15 นาทีจะถือว่าลงแข่งขันผิดประเภทการแข่งขัน หรือผิดกติกาการแข่งขัน และจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน
 5. ต้องติดหมายเลขวิ่งไว้ที่หน้าอกให้เห็นได้อย่างชัดเจน  ผู้จัดไม่อนุญาตให้นักวิ่งที่ไม่ติดหมายเลขวิ่งผ่านจุดปล่อยตัว และเข้าสู่เส้นชัย
 6. ต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด (ตามลูกศร ริบบิ้น และป้าย/สัญลักษณ์บอกทาง) ห้ามใช้ทางลัด
 7. ไม่แต่งกายหรือมีอุปกรณ์ใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อนักวิ่งอื่น
 8. ไม่แต่งกายอย่างไม่เหมาะสมอันสร้างความไม่สบายใจแก่นักวิ่งอื่นหรือผู้เข้าชม  เช่น ไม่สุภาพ โป๊ แสดงความเห็นทางการเมือง  ลบหลู่ศาสนาหรือความเชื่อ  โฆษณาสินค้า  โฆษณาชวนเชื่อ เป็นต้น
 9. ไม่ใช้อุปกรณ์หรือเสียงที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นสัญญาณปล่อยตัว
 10. ไม่กระทำการใดๆ ซึ่งทำให้เกิดการล่าช้าในการแข่งขัน  หรือกีดขวางการเข้าเส้นชัย
 11. หยุดหรือหลีกทางให้ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฉุกเฉิน
 12. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมเส้นทาง หรือกรรมการจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
 13. การตัดสินใช้ระบบ Chip Time (เวลาจากนาฬิกากลางของการแข่งขัน) โดยใช้การคล้องป้ายอันดับเป็นหลัก และใช้ชิปในการจับเวลาและตรวจสอบการผ่านจุดตรวจสอบ (Check Point)
 14. หากระบบ Chip Time ไม่สามารถยืนยันผลการแข่งขันได้ ผลการแข่งขันขึ้นอยู่กับการคล้องป้ายอันดับและกรรมการสนามตัดสิน
 15. คำตัดสินของคณะกรรมการผู้จัดงานถือว่าสิ้นสุด
 16. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้บริการฝากของ ผู้จัดการแข่งขันไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความสูญหาย เสียหาย ต่อทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
 17. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรับอุปกรณ์สำหรับแข่งขัน (Race Pack) ได้แก่ Bib, เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน ตลอดจนเอกสารและอุปกรณ์อื่นๆ ในวัน เวลาที่ประกาศ หากผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่มารับชุดอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าชุดอุปกรณ์เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการแข่งขัน ซึ่งสามารถแจกจ่าย นำไปใช้งานต่อ หรือทำลายตามความเหมาะสม
 18. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องออกจากการแข่งขันโดยทันที เมื่อผู้จัดการแข่งขันมีคำสั่งให้ยุติการแข่งขัน
 19. ต้องเริ่มวิ่งไปพร้อมกับกลุ่มปล่อยตัว การเริ่มวิ่งจากจุดสตาร์ทหลังปล่อยตัวเกิน 15 นาทีจะถือว่าลงแข่งขันผิดประเภทการแข่งขัน หรือผิดกติกาการแข่งขัน และตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)
 20. ทีมสวีปเปอร์ (Sweeper) จะมีสัญลักษณ์ “ Sweeper” มีหน้าที่วิ่งประกบนักวิ่งคนสุดท้ายของทุกระยะการแข่งขัน บางครั้งอาจจะอยู่ก่อนหรือหลังทีม Cut-off Pacer
 21. คัทออฟ Cut-off มาราธอน 7 ชั่วโมง มินิมาราธอน 3 ชั่วโมง ฟันรัน 2 ชั่วโมง ( คัทออฟจะใช้เวลา Gun time )
 1. นักวิ่งผู้ติดอันดับรางวัล และปฏิบัติถูกต้องตามกฎกติกา ให้รายงานตัวหลังจากเข้าเส้นชัย ณ จุดที่กำหนดกับคณะกรรมการภายในเวลา 30 นาที หลัง 30 นาที ถ้ายังไม่มารายงานตัว ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเลื่อนลำดับให้นักวิ่งลำดับถัดไปแทนง
 2. การแสดงตนเข้ารับรางวัล จำเป็นต้องมีหมายเลข BIB + CHIP จับเวลาแสดงชัดเจน ถูกต้องตามที่ลงทะเบียนมีชื่อ-นามสกุล ตรงตามบัตรประชาชน
 3. ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัล จะต้องมีชื่อ-นามสกุลและเลข BIB อยู่ในทะเบียนการสมัครของงาน 
 4. นักวิ่งจะต้องแสดงตนเอง ด้วยเอกสารตัวจริงเท่านั้น เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ พาสปอร์ต หรือหลักฐานที่ออก จากทางราชการที่มีรูปถ่าย
 5. นักวิ่งต่างชาติจะได้รับเฉพาะถ้วยรางวัล
 6. กรณีตรวจพบข้อมูลในบิบและตัวจริงไม่ตรงกัน งดมอบรางวัลใดๆ
 7. หากผู้รับรางวัลไม่ใช่คนเดียวกับผู้ที่ติดเบอร์วิ่ง(บิบ) ผู้รับรางวัลจะต้องคืนเงินรางวัล ถ้วยรางวัล รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว ให้กับนักวิ่งลําดับถัดไปทั้งหมด และจะถูกรายงานการทุจริตไปที่สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 8. รางวัลการแข่งขันประเภทรวม Overall ใช้เกณฑ์การตัดสินจากเวลาเข้าเส้นชัย (Gun Time)ประเภทชายบุคคลทั่วไป (Men’s Overall) ประเภทหญิงบุคคลทั่วไป (Women’s Overall)
 9.  การประท้วงผู้ที่ได้รับรางวัล ให้ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรแก่กรรมการภายในเวลา 30 นาที หลังประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ พร้อมวางเงินประกันจำนวน 1,000 บาท หากการประท้วงไม่เป็นผล เงินประกันจะถูกริบ ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาการโต้แย้งหรือคำอุทธรณ์ที่ร้องต่อกรรมการภายหลังเวลาที่กำหนด
 10. นักวิ่งที่อายุ 70 ปี ขึ้นไป ได้รับถ้วยฟรีทุกคน แต่ต้องจบการแข่งขัน ใน ระยะมาราธอน และ มินิมาราธอน โดยนำหลักฐาน ผลการแข่งขัน บัตรประชาชน มาให้กรรมการตรวจสอบ
 11. ผู้เข้าแข่งขันสามารถติดหมายเลขแข่งขันได้เพียง 1 หมายเลขเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำการแข่งขันแทนผู้อื่นและรับเหรียญหรือถ้วยรางวัลมากกว่า 1 รางวัล
 12. ผู้จัดสงวนสิทธิ์มอบรางวัลแก่ผู้ชนะที่สมัครเข้าแข่งขันแบบสมบูรณ์ตามกฎกติกาภายในวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เท่านั้น
 13. เหรียญรางวัลการแข่งขันมอบให้กับผู้ที่เข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนดทันทีหลังผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่เส้นชัย และมอบให้ในวันแข่งขันเท่านั้น ไม่สามารถขอรับเหรียญรางวัลภายหลังได้

ติดต่อ