► กติกาการสมัคร
     – ผู้จัดอาจปฏิเสธไม่รับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครสำหรับผู้สมัครที่ไม่ยอมรับข้อตกลงของงานและกติกาการแข่งขัน โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร
     – ข้อกำหนดเงื่อนไขและกติการของกิจกรรมงานวิ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เป็นสิทธิ์ของผู้จัด
     – ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกคนยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไขและกติการการลงทะเบียนสมัครของผู้จัดงาน
     – ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความจริงและถูกต้องในใบสมัคร ห้ามใช้ข้อมูลเท็จหรือปลอมแปลงเอกสาร
     – ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องชำระค่าสมัครภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ส่งใบลงทะเบียน
     – ห้ามผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ส่งมอบให้ ส่งต่อ หรือ จำหน่าย ให้แก่บุคคลอื่น
     – ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลหลังจากส่งส่งใบลงทะเบียนแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้เรียบร้อยก่อนส่งใบลงทะเบียน
     – ผู้จัดอาจปฎิเสธ ไม่รับเปลี่ยนแปลงการสมัคร
     – ระบบปฏิบัติการต่างๆ ของอุปกรณ์บางประเภท อาจทำให้การสมัครผิดพลาดได้ ผู้จัดไม่สามารถรับผิดชอบการทำงานสำหรับทุกอุปกรณ์ได้
     – ผู้จัดไม่สามารถรับผิดชอบต่อการล่าช้าอันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันอาจเกิดขึ้น
     – ผู้จัดไม่รับผิดชอบกรณีที่อีเมลหรือเบอร์โทรผิด หรือผู้สมัครไม่ได้รับอีเมล ผู้สมัครมีหน้าที่เข้าตรวจสอบอีเมลหรือเว็บไซต์ด้วยตนเอง
     – ผู้จัดอาจไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะหรือผลการสมัครได้เป็นรายคน เนื่องจากผู้สมัครมีจำนวนมาก
     – ผู้สมัครที่มอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมแข่งขันแทน นักกีฬาที่ใช้หมายเลขแข่งขันของผู้อื่น ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
     – ผู้จัดไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ


► กติกาของาน
     – กติกาของงานสอดคล้องกับกฎหมาย
     – นอกจากกติกาของงานแล้ว ยังประกอบด้วย กติกาการแข่งขัน กติกาการรับรางวัล และ  กติกาการสมัคร
     – ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้ ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)              การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้
     – นักกีฬาควรมาถึงบริเวณงานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนปล่อยตัว สำหรับการแข่งขันในแต่ละระยะทาง
     – เพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของการจัดงาน ผู้จัดจะจัดให้มีการจัดการและกฎระเบียบที่เหมาะสมในบริเวณจัดการแข่งขัน
     – ขอให้นักวิ่งปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดและกรรมการ มิฉะนั้น อาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ร่วมการแข่งขัน
     – นักวิ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบประกาศต่างๆ จากทางผู้จัดทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน
     – ผู้จัดคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร และจะจัดการข้อมูลโดยคำนึงถึงประเด็นนี้
     – ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขัน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด และอาจถูกนำเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น นักกีฬาสามารถนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของตนเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผู้จัดไม่อนุญาตให้นำภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของงาน และการแข่งขันไปใช้ในทางพาณิชย์
     – ในกรณีหากมีฝนตก หรือ ภัยธรรมชาติ ทางผู้จัดงานอาจมีสถานที่เพื่อหลบฝนไม่เพียงพอ สำหรับผู้มาร่วมงานทั้งหมด
     – การจัดงานในครั้งนี้ไม่สามารถปิดถนนได้ 100% นักวิ่งต้องระวังตนเองและเชื่อฟังกรรมการสนามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของตัวนักวิ่งเอง


► มาตรการคัดกรอง
     – นักวิ่งจะได้ต้องรับวัคซีน 2 เข็ม และตรวจ ATK ภายใน 72 ชม.
     – เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกียวข้องทุกคนตรวจ ATK 100%
     – ผู้ที่ไม่ได้รับการตรวจ ATK ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมงาน